вани парфюми барово оборудване компютърна поддръжка
Обслужване от Служба по трудова медицина /СТМ/

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА Св. АЛФЕЙ

Службата по трудова медицина извършва:

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.

Изработва Оценка на риска.

Разработва превантивни мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа.

Службата по трудова медицина използва:

Иновативен подход в методичната помощ при разработване на документация и воденето на записи по здравословни и безопасни условия на труд.

Службата по трудова медицина предлага: 

Мероприятия по промоция на здравето на работното място.ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ

 
КОМПЛЕКСЕН МЕНИДЖМЪНТ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОTA

CLUSTER ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА - www.bscert.eu

Business School Certification - www.bscert.eu

Организира и провежда семинари и специализирани обучения, свързани с международните стандарти и управление на риска; Дистанционно обучение за квалификационна група по електробезопасност; Дистанционно обучение и курсове по ЗБУТ.

За 15-годишното си активно участие в икономическия живот на страната, АЛФЕЙ ЕООД успя да се наложи като водеща компания, предлагаща на своите клиенти комплексен мениджмънт на услугите по безопасност и здраве при работа.
Работата на фирмата е организирана на основата на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

За изпълнение на приетата ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, Ръководството на АЛФЕЙ ЕООД насочва своите усилия в следните направления:Отлично обслужване на клиентите;Използване на иновационни методи за оценка и анализ при изследване изискванията на клиентите;Повишаване на ефикасността при използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси;Развиване на дейността чрез усвояване на нови продукти, услуги и пазари;Осигуряване на професионално израстване и повишаване квалификацията на служителите;Поддържане мотивацията на служителите за постоянни подобрения в ежедневната работа.
Нашата мисия е да: Помагаме на нашите клиенти да станат по-добри в това, в което са най добри.

ЗА ВЪПРОСИ И КОНТАКТИ